Steckerbelegung

Steckverbinder

Cinch ModICE ME

../../_images/modice-30.jpg ../../_images/modice-18.jpg
Polzahl Cinch Farnell RS Components
30-polig, 3-reihig 581 01 30 029 2751266 664-7267
18-polig, 3-reihig 581 01 18 023 2751265 664-7254
../../_images/modice-crimp.jpg ../../_images/modice-blind.jpg
Cinch Farnell RS Components
Crimpkontakte AWG 20 425 00 00 872 2751652 885-7025
Blindstopfen 581 00 00 011 2751475 664-7295

Primärer Anschluss

Pin Beschreibung
1A Masse (Sensoren)
1B Sensor 8
1C Sensor 7
1D Sensor 6
1E Sensor 5
1F CAN High
1G CAN High
1H Relaisausgang Warnung (Schließer)
1J Relaisausgang Alarm (Schließer)
1K Masse (Versorgung)
2A RS-232 RxD (Receive Line)
2B Masse (Sensoren)
2C Masse (Sensoren)
2D Masse (Sensoren)
2E Masse (Sensoren)
2F CAN Low
2G CAN Low
2H Relaisausgang Warnung (Schließer)
2J Relaisausgang Alarm (Schließer)
2K Versorgungsspannung
3A RS-232 TxD (Transmit Line)
3B Sensor-Versorgungsspannung
3C Sensor-Versorgungsspannung
3D Sensor-Versorgungsspannung
3E Sensor-Versorgungsspannung
3F Masse (Sensoren)
3G Sensor 4
3H Sensor 3
3J Sensor 2
3K Sensor 1

Sekundärer Anschluss

Pin Beschreibung
1A Sensor 16
1B Sensor 15
1C Nicht verwendet
1D Nicht verwendet
1E Sensor10
1F Sensor9
2A Masse (Sensoren)
2B Masse (Sensoren)
2C Sensor14
2D Sensor12
2E Masse (Sensoren)
2F Masse (Sensoren)
3A Sensor-Versorgungsspannung
3B Sensor-Versorgungsspannung
3C Sensor 13
3D Sensor 11
3E Sensor-Versorgungsspannung
3F Sensor-Versorgungsspannung